Polityka prywatności

(obowiązuje od 19.01.2021 r.)

Użytkowniku !

Operatorem strony nowaslodownia.pl i administratorem danych jest Nowa Słodownia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Przedmiotowy dokument oprócz tego że potwierdza jak ważne jest dla na jako administratora jest przetwarzanie danych wyjaśni ci jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien że są bezpieczne.

Administratorem danych osobowych jest Nowa Słodownia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449) przy ul. Wschodniej 25 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy pod nr 0000838889, NIP 754327790, REGON 385952021,

Na potrzeby niniejszego dokumentu – Polityki Prywatności – za Użytkownika uważa się każdy podmiot, który dokonał na platformie internetowej dostępnej pod adresem nowaslodownia.pl jakiejkolwiek czynności, która wymagała podania danych osobowych.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy biuro@nowaslodownia.pl jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej nowaslodownia.pl.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 1.

 1. Użytkownik celem kontaktu ze spółką Nowa Słodownia sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu może wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem nowaslodownia.pl. Celem ułatwienia kontaktu wymagane jest podanie określonych w formularzu danych osobowych, które to mogą zostać również podane w późniejszym czasie.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego jak również inne dane zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej nowaslodownia.pl są przetwarzane zgodnie z zasadami ujętymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

§ 2.

 1. Spółka może przekazać dane Użytkownika innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dotyczy to podmiotów:
 2. osób upoważnionych – pracowników Spółki w związku z wykonywaną pracą na rzecz Spółki,
 3. uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura, Sądy itp.
 4. przetwarzających dane na zlecenie spółki np. podmioty podwykonawcze spółki, poczta, firmy kurierskie itp.
 5. Spółka jako administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator wskazuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewaniające i realizujące hosting witryny internetowej, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym witryny internetowej, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.

§ 3.

Cel przetwarzania danych osobowych:

 1.  Dane osobowe Użytkowników (Klientów) mogą być przetwarzane przez Spółkę (administratora) w celu realizacji usług, takich jak zamawianie usług, zapytania przy użyciu adresu e-mail lub formularza kontaktowego dotyczącego potencjalnego zawarcia umowy. W wyżej wskazanym celu Spółka może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Użytkownika (Klienta) np. informacje o realizacji zamówienia. 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
 2. art. 6 ust. 1 lit b ( rozporządzenia RODO) w zakresie przetwarzanie danych w celu zawierania i  realizacji umów,
 3. art. 6 ust. 1 lit c ( rozporządzenia RODO) w zakresie przetwarzania danych w celu rozpatrywania skarg i reklamacji – czyli w wykonaniu obowiązku prawnego,
 4. art. 6 ust. 1 lit. c ( rozporządzenia RODO) w zakresie archiwizacji dokumentów na które składają się m.in. umowy, korespondencja, dokumenty sprzedażowe,
 5. art. 6 ust. 1 lit. f ( rozporządzenia RODO) w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, tj. w prawnie uzasadnionym celu polegającym na prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Spółkę także w celu ochrony mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu – monitoring – terenu budowy.

§ 4.

Dane użytkowników :

 1. Użytkownik w każdym czasie ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji, poprawienia oraz usunięcia w tym celu należy skierować odpowiednie żądanie do Administratora.
 2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli według oceny Użytkownika dane osobowe przetwarzane będą niezgodnie z wymogami prawnymi, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl).
 3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż: do rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia roszczeń.
 5. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem dane osobowe będą przechowywane przez wymagany prawem okres.

§ 5.

 1. Spółka jako administrator wykorzystuje pliki cookies czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
 3. prawidłowego działania witryny, a zwłaszcza wyświetlenia aktualnych treści,
 4. dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
 5. zapamiętania indywidualnych preferencji użytkownika,
 6. marketingowych,
 7. statystycznych,
 8. analitycznych,

§ 6.

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że możliwym jest taka konfiguracja przeglądarki internetowej, która uniemożliwi zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, w tym celu należy użyć odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z narzędzi w ramach wykorzystywanego systemu operacyjnego.
 3. Administrator wskazuje, iż informacja o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych znajduje się pod poniższymi linkami:
 4. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 5. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 6. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 7. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 8. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

§ 7.

Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi lub ogranicza przechowywania plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Powyższe dotyczy również przypadku wykasowania plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 8.

 1. Dla zapewnienia wygody użytkowania witryny internetowej Administrator może używać technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
 2. Użycie technologii wskazanej w ust. poprzedzającym ma na celu  świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, tj. optymalizację działania witryny internetowej, dostosowywanie jego treści do preferencji Użytkownika oraz realizuje cele analityczne, statystyczne i marketingowe.

§ 9

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą witrynę jedynie
w celach technicznych oraz statystycznych.

§ 10.

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 11.

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych i w tym celu:

 1. stosuje przewidziane prawem środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 2. stosuje środki zapewniające poufność, integralność oraz odporność na zewnętrzną ingerencję systemów i usług przetwarzania,
 3. zapewnia użytkownikom bezpieczne – w tym szyfrowane – połączenie podczas przesyłania danych osobowych,

§ 12.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@nowaslodownia.pl

lub  listowanie na adres korespondencyjny:

Nowa Słodownia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449) przy ul. Wschodniej 25